Ga naar hoofdinhoud
 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van met XieJou.nl en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Bedrijfsinformatie
  XIE JOU.nl is opgericht door Bianca van Asch en ingeschreven bij KvK Utrecht onder nummer 90077709
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  XIE JOU.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in opdracht met de eisen van goed uitvoeren. Dit betekent dat alle kennis, ervaring, betrouwbaarheid en professionaliteit ingezet zal worden.
  a. XieJou.nl heeft een inspanningsverplichting aan de opdrachtgever. Echter kan het bereiken van de door de klant verwachte resultaten niet worden gegarandeerd.
  b. Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan de cliënt en/of ouder(s)/opvoeder(s) en/of professional(s) op een school op de hoogte zijn, zoals aanwezig dossier van een arts, specialist of andere hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het begeleidingsproces. In dit geval is de cliënt en/of zijn ouder(s)/opvoeder(s) en/of professional(s) op een school hier zelf verantwoordelijk voor.
 4. Definities
  Opdrachtnemer:
  a. XIE JOU.nl
  b. Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer, te weten de ouder(s)/opvoeder(s) van de cliënt en/of de school waar de cliënt op zit.
  c. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.
 5. Toestemming begeleiding
  Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouder(s)/opvoeder(s) akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder/opvoeder draagt ​​​​er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder/opvoeder wordt over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/opvoeder op enige wijze obstakels maakt tegen de begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. XieJou.nl kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden voor het kind en ouder(s)/opvoeder(s) is het noodzakelijk dat ouder(s)/ opvoeder(s) zaken rondom de zorg voor hun soort met elkaar bespreken en uiteindelijk wordt dit gecommuniceerd naar Annes Groeilaantje. Ouder(s)/opvoeder(s) zijn en blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor het welzijn van hun kind, in welke vorm dan ook.
 6. Vertrouwelijkheid
  XIE JOU.nl is verplicht tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens of in het kader van het begeleidingstraject. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). XieJou.nl verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet ingezet worden door juridische procedures.
 7. Aansprakelijkheid
  Bij lichamelijke en ernstig psychische klachten raadt XieJou.nl aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. XieJou.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of bevestigde uit, of in combinatie met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet van grove schuld aan de zijde van XIE JOU.nl.
 8. Tarieven
  Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te vragen bij XIE JOU.nl. Onder andere anders vermeld zijn alle bijdragen in Euro’s. Alle tarieven van de opdrachtnemer zijn inclusief BTW. Tariefwijzigingen worden een maand van vooraf aangekondigd.
 9. Betalingsvoorwaarden
  Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Dit dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien de klant niet binnen de termijn van 14 dagen betaald wordt, wordt er een betalingsherinnering verzonden. Indien er een tweede betalingsherinnering moet worden verzonden, is XIE JOU.nl inschrijvingen om €40,00 administratiekosten in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is XIE JOU.nl genoodzaakt om de opdrachtgever uit handen te geven aan derden. De kosten die later verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de opdrachtgever. Als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtnemer verdere levering van diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. Betalen op termijn is mogelijk in overleg met XieJou.nl. Betaling dient tussentijds overgemaakt te worden naar bankrekeningnummer, IBAN: NL62 KNAB 0775 1772 96. Er zal helaas geen restitutie plaatsvinden bij het halverwege beëindigen/opzeggen van de opdracht.
 10. Verhindering deelname
  Indien bij verhindering minimaal 48 uur van vooraf verzekerd wordt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 48 uur zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail.
 11. Aanvullende afspraken
  Tijdens de begeleiding wordt er contact opgenomen door de opdrachtnemer met de ouder(s)/opvoeder(s) en de school van de cliënt om gebeurtenissen en bijzonderheden te bespreken. Deze contactmomenten, telefonisch of via de mail, zijn inclusief en dus zonder extra kosten. Afspraken op locatie gelden als sessie en worden dus in rekening gebracht. Indien van toepassing kan XIE JOU.nl doorverwijzen voor verder onderzoek naar andere soorten hulpverlening.
 12. Wetgeving
  Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 13. Waarborgen van de privacy van XieJou.nl.
  Wanneer XieJou.nl een of andere manier overlast en/of uitsluiting samenbrengt, is zij de aandeelhouder die de samenwerking stopt en de opdracht opheft. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden.
Back To Top